Bolagsordning Amnode AB

§ 1
Bolagets firma är Amnode AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Årsstämman kan även hållas i Göteborgs kommun.

§ 3 
Bolaget skall äga, driva och förvalta företag som bedriver tillverkning och försäljning av varmpressade, gjutna, bearbetade och svarvade metallkomponenter samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 875 000 kronor och högst 19 500 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 stycken.

§ 5 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 6
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 7 
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom utskick av pressrelease. Att kallelse har skett skall annonseras i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett biträde, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8 
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 9 
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 10 
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman; 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i före- kommandefall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i före- kommande fall,
  antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor
  och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
  bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11
Den som inte är aktieägare i bolaget skall,på de villkor som styrelsen bestämmer,
ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12
Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt
det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket i aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

___________________

Fastställdes på Årsstämman den 7 maj 2013


Insynspersoner

Insynspersoner i Albin Metals

Owe Edoff  2012-01-01 
Michael Lindström   2008-12-08 
Joakim Lorentzon  2008-12-08 
Lars Save  2010-08-24 
Christian Söderholm  2012-05-08 
Tarja zu dem Berge  2013-06-07